Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multi Medical Supply Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: „MMS” lub „Administrator”), telefon: 071 707 11 80,
e-mail: biuro@mmsonline.pl
2. Firma powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email: iod@mmsonline.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator   przetwarza   informacje   kontaktowe   o   nadawcach   i   adresatach
korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z
adresatami;
dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji;
ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Administrator przechowuje korespondencję przez okres roku, chyba że wiadomości
zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu
terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
prawnie   uzasadniony   interes   administratora   danych   oraz   nadawców   wiadomości
elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - wobec korespondencji incydentalnej, polegający
na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
zgoda - jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii.
Jeżeli   nadawca   nie   zawarł   zgody   w   swojej   korespondencji,   poprosimy   o   jej   odrębne
udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas
danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez
podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej
cofnięciem;
zgoda - jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki
administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać
żądane   przez   nadawcę   informacje,   a   wysłanie   zapytania   będzie   oznaczało   zgodę   na
przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę
adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia; wyrażoną zgodę można cofnąć w
każdym   momencie   bez   podawania   przyczyny,   lecz   informacje   handlowe   wysłane   po
wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem;
cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dochodzeniu ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f
RODO);w   celu   realizacji   umowy   zawartej   przez   administratora   z   Pana/Pani
pracodawcą/zleceniodawcą na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.
1   lit   f   RODO),   w   przypadku,   gdy   korespondencja   służy   realizacji   takiej   umowy,
uzasadnionym interesem administratora jest realizacja zadań wynikająca z umowy zawartej
z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.
6. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) - będą mieć wyłącznie
upoważnieni   pracownicy   MMS,   podmioty,   którym   MMS  powierzyła   przetwarzanie
danych   osobowych   na   podstawie   zawartych   umów,   podmioty   świadczące   usługi
doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa
procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych MMS, poza
granicami Polski - jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez
Fundację wskazanych powyżej celów.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
dostępu do danych (art. 15 RODO);
do otrzymania kopii danych  (art. 15 ust. 3 RODO);
do sprostowania (art. 16 RODO);
do usunięcia danych (art. 17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
do przenoszenia danych – (art. 20 RODO);
do sprzeciwu - (art. 21 RODO);
do cofnięcia zgody  w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz
przetwarzanie   danych   osobowych   dokonane   przed   cofnięciem   zgody   nadal
pozostanie   zgodne   z   prawem,   w   przypadkach   przewidzianych   prawem.   Aby
skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem lub
Inspektorem ochrony Danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim
zakresie chce skorzystać.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul.
Stawki 2.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do wymiany korespondencji mailowej.